Information om behandling av personuppgifter och personuppgiftsombud

Eventuella personuppgifter som en anmälan kan komma att innehålla kommer att hanteras på följande sätt. Det är viktigt att du är införstådd med hur det fungerar.

Personuppgiftsansvarig: Byggebo är personuppgiftsansvarig för Visslarfunktionen. Adress: Västra Torggatan 12, 572 21 Oskarshamn, Telefonnummer: 0491-888 00
Personuppgiftsombud är AnnChatrine Gunnarsson.
Integritetsskyddsfrågor kan mailas till ac.gunnarsson@byggebo.se. Telefonnummer: 0491-888 90.

Ändamål med behandlingen: Personuppgifter i Visslarfunktionen används för att ta ställning till de anmälningar som lämnas i systemet och för att undersöka om utpekade personer varit delaktig i brottsliga gärningar som korruption eller andra allvarliga oegentligheter.

Uppgifter som behandlas: De personuppgifter vi behandlar är de uppgifter som lämnas i anmälan samt de ytterligare uppgifter som eventuellt hämtas in för att kunna genomföra en ändamålsenlig undersökning. Uppgifterna kan bland annat innehålla namn, befattning och uppgift om misstänkt lagöverträdelse.

Mottagare av uppgifterna: Byggebo har begränsat behörigheten för åtkomst till uppgifter i Visslarfunktionen så att endast en särskild intern organisation får ta del av uppgifterna för att hantera anmälningar och leda undersökningar och endast om de behöver uppgifterna för att utföra sitt arbete.

Rätt till registerutdrag m.m. Du har rätt att efter begäran ta del av vilka personuppgifter som Byggebo behandlar om dig, samt få uppgifter rättade eller raderade. Om du anser att Byggebo bryter mot reglerna i Dataskyddsförordningen 2016/679 har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.